குருத்துவத்தின் தொடக்க ஆண்டுகள்

1920 பிப்ரவரியில் சுவாமி மாக்ஸிமிலியன் தமது தனி தியானப் பயிற்சிகளைச் செய்தார்.

Read more

குழந்தைப் பருவமும், இளம் பருவமு

1894 ஜனவரி 8 அன்று ஜுலியன் கோல்பே, மரியன் அவர்களுடைய குடும்பத்திற்குச் மகனாக மாக்ஸிமிலியன் பிறந.

Read more