இரண்டு பாதைகள்
தவமும், ஜெபமாலையும்
சுயாதீன சித்தம் - அர்ச்சிப்பின் கருவி