லூர்துமாதா திருநாள் (பெப்ருவரி 11)

பெர்நதெத் சூபிரு என்பவள் ஏழை பெற்றோரிடம் பிறந்தவள். அவளுக்கு வயது பதினான்கு.

Read more

18 முறை தரிசனையான லூர்து மாதா!

1858 பிப்ரவரி 11-ம் நாள் துவங்கி ஜுலை 16-ம் நாள் வரை தேவதாய் அர்ச். பெர்னதெத்திற்கு 18 தடவைகள் காட்சியள

Read more